ឈុត ១០១

Bitcoin

Bitcoin 101 នេះគឺជាកន្លែងដើម្បីប្រមូលចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងដើម្បីរៀនអំពី Bitcoin ។

01. តើ Bitcoin គឺជាអ្វី?

ស្វែងយល់អំពី Bitcoin
បញ្ចប់

02. ការផ្ទុក Bitcoin

ការផ្ទុក Bitcoin មានសុវត្ថិភាព
បញ្ចប់

០៣. ទិញនិងលក់ Bitcoin

កន្លែងដែលត្រូវទិញនិងលក់ Bitcoin - ការផ្លាស់ប្តូរដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ
បញ្ចប់

04. ការវិនិយោគ Bitcoin

វិធីសាស្ត្រវិនិយោគនិងទម្រង់នៃការវិនិយោគ
បញ្ចប់
5 / 5