ស៊ីម៉ូ

អ្នកស្រាវជ្រាវនៅ BTA - ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចកាន់បានអ្នកនឹងមិនមែនជាអ្នកមានទេ។ ទាក់ទងខ្ញុំតាម FB ខាងក្រោម
ប្រកាស 951