សេចក្តីសង្ខេបនៃលេខកូដតំបន់ / ប្រៃសណីយ៍ចុងក្រោយសម្រាប់ខេត្ត / ក្រុងចំនួន ៦៣ នៅប្រទេសវៀតណាមចុងក្រោយបង្អស់ឆ្នាំ ២០២០

2
77469
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចំនួន ៦៣ ខេត្តក្រុងនៃប្រទេសវៀតណាម

តារាងលេខកូដប្រៃសណីយ៍ថ្មី ៥ ខ្ទង់

ព័ត៌មានជំនួយ:

  • ដើម្បីរកមើលលេខកូដប្រៃសណីយ៍សូមបញ្ចូលឈ្មោះខេត្ត / ក្រុងនៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកនៅខាងស្តាំតុ
  • អ្នកក៏អាចបញ្ចូលលេខកូដប្រៃសណីយ៍ដើម្បីមើលលេខកូដខេត្ត / ក្រុង

លំដាប់លេខខេត្ត / ក្រុងលេខ​កូដ​តំបន់
1អានយ៉ាង90000
2ប៊ីអារ៉ាយវង្សវង្ស78000
3បាក់Liêu97000
4បាក់កាន23000
5បាកាង26000
6B Ninc Ninh16000
7B Tren Tre86000
8ប៊ិញដុង75000
9BìnhĐịnh55000
10ប៊ិញភឺក67000
11ប៊ិញធឿន77000
12កូម៉ា។98000
13មានកំពស់ខ្ពស់21000
14កថន94000
15ដាណាង។50000
16ដៀនបៀន32000
17ដាក់ឡាក់៦៣០០០-៦៤០០០
18ដាកណុង65000
19Naing Nai76000
20ដុងថាប81000
21Gia Lai៦៣០០០-៦៤០០០
22ហា Giang20000
23ហាំណាម18000
24ហាន់នី។៦៣០០០-៦៤០០០
25ហាទីញ៦៣០០០-៦៤០០០
26ហៃដុង03000
27ហីភួង។៦៣០០០-៦៤០០០
28ហូហៀង95000
29ហាវប៊ិញ36000
30TP ទីក្រុង​ហូជីមិញ៦៣០០០-៦៤០០០
31ហុងយ៉ុន17000
32ខាញហា57000
33គៀនយ៉ាង៦៣០០០-៦៤០០០
34Kon Tum60000
35ឡៃចូវ30000
36ឡាងសុន25000
37ឡៅ Cai31000
38ឡាំងដុង66000
39ឡុងអាន៦៣០០០-៦៤០០០
40ណាំអាញ07000
41ង៉ែអាន៦៣០០០-៦៤០០០
42និញប៊ិញ08000
43Ninh Thuan59000
44ភីធី35000
45ផូយ៉ុន56000
46ក្វាងប៊ិញ47000
47ឃ្វៀនណាម៦៣០០០-៦៤០០០
48ឃ្វៀងង៉ី៦៣០០០-៦៤០០០
49ក្វាងនិញ៦៣០០០-៦៤០០០
50ឃ្វីងទ្រី48000
51សុកត្រាំង96000
52សុនឡា34000
53ធីនីញ80000
54ថាយប៊ិញ06000
55ថាងង្វៀន24000
56ថាញ់ហូ៦៣០០០-៦៤០០០
57ពណ៌លាំ ៗ49000
58ទីង Giang84000
59ទ្រីវិញ87000
60Tuyen Quang22000
61វ៉ាញឡុង85000
62វ៉ាញភីង15000
63យ៉េនបៃ33000

តារាងលេខកូដប្រៃសណីយ៍ ៦ ខ្ទង់ចាស់

លំដាប់លេខខេត្ត / ក្រុងលេខ​កូដ​តំបន់
1អានយ៉ាង880000
2ប៊ីអារ៉ាយវង្សវង្ស790000
3បាក់Liêu260000
4បាក់កាន960000
5បាកាង220000
6B Ninc Ninh790000
7B Tren Tre930000
8ប៊ិញដុង590000
9BìnhĐịnh820000
10ប៊ិញភឺក830000
11ប៊ិញធឿន800000
12កូម៉ា។970000
13មានកំពស់ខ្ពស់270000
14កថន900000
15ដាណាង។550000
16ដៀនបៀន380000
17ដាក់ឡាក់630000
18ដាកណុង640000
19Naing Nai810000
20ដុងថាប870000
21Gia Lai600000
22ហា Giang310000
23ហាំណាម400000
24ហាន់នី។100000
25ហាទីញ480000
26ហៃដុង170000
27ហីភួង។180000
28ហូហៀង910000
29ហាវប៊ិញ350000
30TP ទីក្រុង​ហូជីមិញ700000
31ហុងយ៉ុន160000
32ខាញហា650000
33គៀនយ៉ាង920000
34Kon Tum580000
35ឡៃចូវ390000
36ឡាងសុន240000
37ឡៅ Cai330000
38ឡាំងដុង670000
39ឡុងអាន850000
40ណាំអាញ450000
41ង៉ែអាន៤៦០០០០ និង ៤៧០០០០
42និញប៊ិញ430000
43Ninh Thuan660000
44ភីធី290000
45ផូយ៉ុន620000
46ក្វាងប៊ិញ510000
47ឃ្វៀនណាម560000
48ឃ្វៀងង៉ី570000
49ក្វាងនិញ200000
50ឃ្វីងទ្រី520000
51សុកត្រាំង950000
52សុនឡា360000
53ធីនីញ840000
54ថាយប៊ិញ410000
55ថាងង្វៀន250000
56ថាញ់ហូ៤៦០០០០ និង ៤៧០០០០
57ពណ៌លាំ ៗ530000
58ទីង Giang860000
59ទ្រីវិញ940000
60Tuyen Quang300000
61វ៉ាញឡុង890000
62វ៉ាញភីង280000
63យ៉េនបៃ320000

តើលេខកូដប្រៃសណីយ៍គឺជាអ្វី?

លេខកូដប្រៃសណីយ៍វៀតណាម (ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាកូដហ្ស៊ីកូដប្រៃសណីយ) គឺជាប្រព័ន្ធលេខកូដដែលកំណត់ដោយសហជីពប្រៃសណីយ៍សកល។

លេខកូដតំបន់រួមបញ្ចូលទាំងលំដាប់លេខតួអក្សរឬទាំងអក្សរនិងលេខដើម្បីជួយអ្នកផ្ញើរកទីតាំងនៅពេលផ្ញើលិខិតជាកេសទៅអ្នកទទួលឬប្រើដើម្បីប្រកាសការចុះឈ្មោះព័ត៌មាននៅលើបណ្តាញនៅពេលស្នើសុំលេខកូដនេះ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ ហ្ស៊ីបដែលជាអក្សរកាត់សម្រាប់ផែនការកែលំអតំបន់។ ដើមឡើយកូដហ្ស៊ីពត្រូវបានចុះឈ្មោះជាសេវាកម្មបម្រើដោយប្រៃសណីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែការចុះឈ្មោះរបស់វាបានផុតកំណត់ហើយ។

ប្រភេទ USPS សម្រាប់ហ្ស៊ីពគឺអក្សរធំហើយអក្សរ "គ" នៅក្នុងកូដក៏ត្រូវបានសរសេរជាអក្សរធំទោះបីសន្លឹកសម្រាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយខ្លះប្រើអក្សរតូចឬអក្សរតូចក៏ដោយ។

លេខកូដប្រៃសណីយនៅប្រទេសវៀតណាម?

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ (ហ្ស៊ីពកូដ) នៅប្រទេសវៀតណាម ចុងក្រោយគឺជាលំដាប់លេខ ៦ (កាលពីមុន ៥ ខ្ទង់) ដែលក្នុងនោះលេខ ២ ខ្ទង់ដំបូងសំគាល់ឈ្មោះខេត្តឬក្រុងដោយផ្ទាល់ក្រោមរដ្ឋាភិបាលកណ្តាល ២ ខ្ទង់បន្ទាប់កំណត់លេខកូដស្រុកលេខកូដក្រុង។ ឃុំក្រុងនានាដែលស្ថិតនៅក្រោមខេត្តលេខបន្ទាប់កំណត់វត្ដសង្កាត់និងទីប្រជុំជននិងលេខចុងក្រោយកំណត់នូវភូមិភូមិឬវត្ថុជាក់លាក់។

លេខកូដទាំងនោះដូចជា +៨៤, ០៨៤ គឺជាលេខកូដជាតិរបស់ប្រទេសវៀតណាមជាជាងលេខកូដប្រៃសណីយដូច្នេះមនុស្សជាច្រើនមានការភ័ន្តច្រឡំអំពីបញ្ហានេះ។ ខាងលើនេះគឺជាបញ្ជីលេខកូដហ្សីន ៦ ខ្ទង់ចុងក្រោយរបស់ប្រទេសវៀតណាម (កាលពីមុនមាន ៥ ខ្ទង់) ។

  • លេខ​កូដ​តំបន់: (តំបន់កូដប្រៃសណីយ)
  • លេខ​កូដ​តំបន់: (លេខកូដតំបន់សំរាប់ខេត្ត)
  • លេខ​កូដ​ប្រៃ​ស​ណី​យ: លេខ​កូដ​ប្រៃ​ស​ណី​យ
  • លេខ​កូដ​ប្រទេស: (លេខកូដប្រទេសសម្រាប់ប្រទេសមួយ) - (ប្រទេសវៀតណាមគឺ ០៨៤)

រចនាសម្ព័ន្ធលេខកូដប្រៃសណីយថ្មីនៃប្រទេសវៀតណាមមាន ៦ លេខដូចខាងក្រោមៈ

  • ២ ខ្ទង់ដំបូងគឺលេខកូដខេត្ត (ទីក្រុងហូជីមិញមានអាយុ ៧០ ហាណូយគឺ ១០)
  • ២ ខ្ទង់បន្ទាប់គឺជាលេខកូដសំរាប់ស្រុកក្រុងនិងក្រុង។
  • លេខ ៥ គឺភួងផេងឃុំនិងក្រុង។
  • ខ្ទង់ទី ៦ គឺជាទីតាំងជាក់លាក់។

តើលេខកូដប្រៃសណីយ៍នៃប្រទេសវៀតណាមគឺជាអ្វី?

ប្រទេសវៀតណាមមិនមានលេខកូដប្រៃសណីយ៍ជាតិទេ។ នៅពេលមានតម្រូវការក្នុងការផ្ញើឬទទួលទំនិញឬសំបុត្រ។

អ្នកអាចបញ្ចូលលេខកូដប្រៃសណីយ៍ខេត្ត / ក្រុងដែលអ្នករស់នៅ។ នៅលើទំព័រនេះខ្ញុំនឹងផ្តល់លេខកូដប្រៃសណីយ៍ពិតប្រាកដសម្រាប់ខេត្តនិងក្រុងចំនួន ៦៣ ក្នុងប្រទេស (យោងតាមសាជីវកម្មប្រៃសណីយ៍វៀតណាមនៃ VNPOST) ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹងពីលេខកូដតំបន់ពិតប្រាកដដែលអ្នករស់នៅ?

ទិន្នន័យទាំងអស់នៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺជាលេខកូដ លេខ​កូដ​តំបន់ ខេត្ត / ក្រុងស្ថិតនៅក្រោមអំណាចអាជ្ញាធរកណ្តាលដោយមានលេខកូដទាំងនេះអ្នកអាចប្រើពួកវាដើម្បីចុះឈ្មោះគណនីរបស់អ្នកទទួលនិងផ្ញើអ៊ីមែលទំនិញ។ ល។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកនៅតែចង់ដឹងពីលេខកូដតំបន់ (ស្រុកឃុំ ... ) ដែលអ្នករស់នៅដោយហេតុផលណាមួយ។ ចូលមកបន្ទាប់មកវាយបញ្ចូលឈ្មោះទីក្រុងត្រឹមត្រូវហើយជ្រើសរើសការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ដើម្បីទទួលបានលេខកូដក្រៅបណ្តាញ។

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះល្បីឈ្មោះ Binance
សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះហេនវៃជាស្ថាបនិកប៊្លូធៀន (ប៊ីអេធី) ខ្ញុំពិតជាងប់ងល់នឹងការក្លាយជាសហគមន៍ដូច្នេះខ្ញុំទើបតែបានចាប់កំណើតជាមួយ blogtienao ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៧ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាចំណេះដឹងស្តីពី BTA នឹងជួយអ្នក។

១១២ យោបល់

យោបល់

សូមបញ្ចូលយោបល់របស់អ្នក
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

វេបសាយនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកំណត់សារឥតបានការ។ ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលមតិយោបល់របស់អ្នកត្រូវបានអនុម័ត.