បញ្ជីរាយនាមកាក់ដែលមានសក្តានុពល (ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឆ្នាំ ២០២០)

មូលធនកម្មនៃ Defy សត្វបានកើនឡើងរាប់សិបដងរាប់រយដង ... បង្ហាញពីភាពទាក់ទាញនិងកំដៅនៃ គម្រោង DeFi.

សូមមើលផងដែរ៖ តើ DeFi គឺជាអ្វី?

ថ្ងៃនេះ BlogTienAo នឹងធ្វើឱ្យទាន់សម័យ បញ្ជីកាក់ DeFi សក្តានុពលសម្រាប់អ្នកក្នុងការតាមដាន (ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ផ្ទាល់)