អេដជីងតុនបានចុះផ្សាយអត្ថបទនេះបន្ទាប់ពីហ្ស៊ីនណេនណេតត្រូវបានសាកល្បងដោយជោគជ័យតាមអ៊ិនធរណេតកាលពីសប្តាហ៍មុន។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានពិពណ៌នាដោយលោក Anthony Sassano របស់ Set Protocol ថាជា“ តេស្ត testnet ទី ២ មុនពេលដែលយើងកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើមនៃ Phase 2 ETH 0 mainnet” ។


ប្រហែលជាអ្នកចាប់អារម្មណ៍៖