អ្នកបដិសេធច្បាប់

Blogtienao.com រាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាថាព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះគឺត្រឹមត្រូវបំផុត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Blogtienao.com នៅតែមិនទទួលយករាល់ការទទួលខុសត្រូវច្បាប់ឬការទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសរឺការលុបចោលណាមួយឡើយ។

ខ្លឹមសារនិងសំភារៈទាំងអស់ដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនបង្កើតជាលក្ខណៈស្របច្បាប់ឬទំរង់ណាមួយនៃការធ្វើអាជីវកម្មឬវិនិយោគទុននៅក្នុងគ្រីបគ្រីអេហ្វិចប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេសមូលបត្រ។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ដែលអាចកើតឡើងពីការពឹងផ្អែកលើព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះទេ។

មិនមានអ្វីនៅលើគេហទំព័រនេះបង្កើតបានជាការផ្តល់យោបល់ការផ្តល់ជូនការផ្តល់យោបល់ឬអនុសាសន៍ទាក់ទងនឹងការវិនិយោគឬការលក់គ្រីបអិមអេសប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេសឬផលិតផលមូលបត្រ។

យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកពឹងផ្អែកលើជំនាញរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តទិញឬលក់ឬសម្រេចចិត្តវិនិយោគ។ រាល់ការទិញនិងលក់ផ្ទាល់ខ្លួននឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នៃប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ។